Skolutveckling och jämställdhet

Av Mia Heikkilä

I boken Skolutveckling och jämställdhet av Mia Heikkilä får du verktyg och strategier för att arbeta systematiskt och resultatinriktat med jämställdhetsfrågan genom skolans hela organisation.

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Trots det arbetar de flesta skolor endast med enskilda insatser som inte ger hållbar jämställdhet. Detta blev tydligt inte minst i samband med metoo-rörelsen som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad boken Skolutveckling och jämställdhethjälper dig att genomföra.

Varje kapitel går konkret igenom hur skolor kan arbeta med jämställdhet och skolutveckling utifrån bland annat undervisning, kollegialt lärande och sociala relationer. Resultatet blir en förändringsprocess i form av ett pussel där hela skolan – från ledningsnivå till klassrumsnivå – är involverad. En förändring som är nödvändig om vi på allvar vill att skolan ska bli en plats på lika villkor för alla barn.

Skolutveckling och jämställdhet riktar sig främst till skolledare, rektorer och utvecklingsledare i grundskolan.

Förskolebyrån – en podd om förskolan!

Jag tyckte det behövdes en podd om förskolan som fokuserar på uppdraget vetenskaplighet och beprövad erfarenhet! Det finns en sådan på tio avsnitt så gå in och lyssna. Podden lanserades den 2 oktober 2017 och finns där poddar finns. I varje avsnitt har jag en gäst och ett specifikt tema, och det första avsnittet är temat vägledning i förskolan och gäst är forskare och lektor Anna Rantala från Umeå universitet. Visste du om att indirekt vägledning till pojkar är väldigt vanligt i förskolan?

 

Bok om arbetet med jämställdhet i förskolan

Jag och Lisa Andersson Tengnér, utbildare inom jämställdhet i förskola och skola, har kommit ut med en bok! Den är riktad till personal i förskolan som vill reflektera och fördjupa sin kunskap om jämställdhet och normkritik i förskolan. Den kom ut våren 2017 på Gothia förlag. Hittills har vi fått positiva kommentarer om boken, att den är användbar och konkret. Bibliotekstjänst, btj, förordar den! Köp vår nya bok här https://www.gothiafortbildning.se/88099877-product 

Jag har tidigare skrivit en bok om lärande och jämställdhetsarbete i förskola och skola. Boken kom 2015 och heter Lärande och jämställdhet i förskola och skola och kommer på Liber förlag. Köp den här! http://www.liber.se/Hogskola/Lararutbildning/Forskollararprogrammet/Etik-och-mangfald/Larande-och-jamstalldhet-i-forskola-och-skola/

Du hittar en recension av boken från Lärarnas Nyheter här

Forskare

Just nu forskar jag större delen av tiden, vilket i praktiken innebär att jag både samlar nytt material och att jag läser in mig på ny forskning som jag inte hunnit med. Men mest skriver jag artiklar och texter.

Från oktober 2019  är jag biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi i Vasa i Finland. Småbarnspedagogik motsvarar förskolepedagogik i Sverige. Mitt arbete vid Mälardalens högskola fortsätter, men i mindre skala.

Inom ramen för mitt arbete har jag ansvar för en rad olika projekt och handleder många doktorander och magisterstuderande. Projekten som jag är engagerad i handlar om bland annat socioemotionellt stöd till barn, övningsdaghem i Finland och verksamhetskultur. Genus och jämställdhetsfrågorna är också fortsättningsvis en del i arbetet, och vi väntar ivrigt på om vi kan få fortbilda lärare i Svenskfinland inom dessa områden.

Som ämnesansvarig för småbarnspedagogiken vid ÅA är arbetet också strategiskt, både lokalt och nationellt. Det händer väldigt mycket inom detta område i Finland just nu, med väldigt stora satsningar från den sittande regeringen.

 

Förskollärarutbildare vid Åbo Akademi och Mälardalens högskola

Jag är med och utbildar förskollärare för framtiden, och det är väldigt roligt.

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan

Det stora forskningsprojekt som precis avslutats och som vi publicerar resultat från nu handlar om inomhusmiljön i förskolan och hur den kan vara och göras ännu mer inkluderande och normmedveten. Idag vet man utifrån forskning att många barn kan uppleva att de inte får vara med i alla lek, och att maktutövning i lek sker med hjälp av rummen och leksakerna och materialet som finns. Det här vill vi inom detta projekt undersöka och förändra. Projektet beskrivs i sin helhet på normmedvetnarum.se

Projektet är finansierat av VINNOVA och pågår 2017-2019. Projektparter är Mälardalens högskola, Västerås stad, Luleå tekniska universitet och Lycklig arkitektur AB.

Konsult

Jag arbetar fortsättningsvis också med några kommuner och myndigheter med både utrednings- och dokumentationsuppdrag och med föreläsningar. Senast har det varit Norrbottens kommuner, Kalmar kommun, Skolinspektionen och Skolverket.